Uus teenus “Tegevusteraapia kodus”

Alates 02.01.2017 kehtib määrus “Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu” uues redaktsioonis. Teenuste loetellu on lisatud ühe uue teenusena “Tegevusteraapia kodus”, kood 7061.
Teenuse hind on 30,43 ning see sisaldab transpordikulu (ja selleks kuluvat aega).
Haigekassa võtab koodiga 7061 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle, kui patsiendile on näidustatud tegevusteraapia, kuid tervishoiuteenuse osutaja juurde jõudmine on takistatud mõõduka või raske liikumis- ja/või siirdumisfunktsiooni häire tõttu või patsiendile on näidustatud tegevusteraapia hakkamasaamiseks tema igapäevakeskkonnas.

Kõikide tegevusteraapia teenuste puhul (koodid 7053, 7054, 7061) sisaldab piirhind järgmisi tegevusi:

  1. tegevusvõime hindamine;
  2. igapäevaelu oskuste õpetamine ja harjutamine;
  3. tegevuseelduste arendamine, taastamine ja säilitamine;
  4. igapäevaelu tegevuste sooritamist toetavate abivahendite määramine, soovitamine ning kasutama õpetamine;
  5. keskkonna kohandamine patsiendi tegevusvõimele vastavaks;
  6. individuaalsete ortooside valmistamine;
  7. tegevusvõimealane juhendamine ja nõustamine;
  8. teenuste osutamist tõendavate dokumentide vormistamine ning patsiendile tervishoiuteenuse osutamisega seotud andmete töötlemine tervise infosüsteemis.

Koodidega 7053, 7054 ja 7061 tähistatud tervishoiuteenuste piirhinda rakendatakse, kui teenust osutab tegevusterapeut.

Tervishoiuteenuste loeteluga saate tutvuda Riigi Teataja leheküljel aadressil
https://www.riigiteataja.ee/akt/130122016013

Palume kindlasti esitada ja edastada küsimused, mis tekivad uue teenuse kasutamisel, et saaksime otsustada, kas teenuse rakendamise aluseid tuleks veel täpsustada.