Arengukava 2010-2015

EESTI TEGEVUSTERAPEUTIDE LIIDU ARENGUKAVA AASTATEKS 2010 – 2015

1. Taust

Tegevusteraapia on inimese füüsilise ja psüühilise seisundi mõjutamine eesmärgipäraselt valitud tegevuste kaudu, et aidata tal saavutada maksimaalset toimetulekutaset igapäevaelus vajalike toimingute sooritamisel. Tegevusteraapia on suunatud inimese iseseisvuse suurendamisele igapäevaelus.

Tegevusterapeut on tegevuse ja tegevusvõime spetsialist. Tema töö eesmärgiks on häirunud tegevusvõimega inimese tegevusvõime säilitamine ja edendamine. Inimese tegevusvõime parandamiseks tegevusterapeut kas:

 1. arendab/taastab inimese tegevuseeldusi (võimed ja oskused, mis on vajalikud toimetulekuks igapäevaelutegevustega);
 2. kohandab tegevused vastavaks inimese tegevusvõimega;
 3. kohandab keskkonda selliselt, et see soodustaks inimese iseseisvat toimetulekut;
 4. soovitab vajalikke tehnilisi abivahendeid ja ortoose.

Tegevusterapeut on taastusravi multidistsiplinaarse meeskonna liige raviasutustes, hooldusasutustes ja erivajadustega laste asutustes (lasteaiad, koolid, õppekeskused erivajadustegalastele ja noorukitele) ning võib töötada füüsilisest isikust ettevõtjana (FIE). Vastavalt „Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse“ § 22 lõike 4 alusel kehtestatud Sotsiaalministri määrusele „Haigla liikide nõuded“ osutatakse tegevusteraapia teenust üld-, kesk-, piirkondlikus- ja taastusravi haiglas taastusravi ja füsiaatria valdkonna tervishoiuteenusena.

Eestis koolitab tegevusterapeute Tallinna Tervishoiu Kõrgkool (endine Tallinn Meditsiinikool) aastast 2000. Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli tegevusteraapia eriala on lõpetanud 48 üliõpilast, kellest   reaalselt töötab tegevusterapeudina umbes 37 inimest. Aastal 1996 alustas tegevusteraapia õpinguid Soomes Oulu Ametikõrgkoolis 9 eestlast, kelles omandas erialase kõrghariduse 8 inimest.

Tallinna Tervishoiu Kõrgkool õpetab tegevusteraapiat rakenduskõrghariduse tasemel, mis vastab tegevusterapeudi Eestis kehtestatud kutsestandardi III taseme nõuetele. Nominaalne õppeaeg on 4 aastat, mahus 160 AP/240 ECTS. Õppekava on 2005. a. täismahus akrediteeritud ning 2004. a. saanud Maailma Tegevusteraapia Föderatsioonilt (WFOT) tunnustuse.

2. Visoon aastaks 2015

2.1. Pädevuse tagamine

Kutseeksami väljatöötamine aastaks 2011
Elementaarsete mõõdikute ja hindamisvahendite üle-Eestiline ühtlustamine aastaks 2011valdkondade lõikes

2.2. Teenuse kättesaadavus

Koostöös Tallinna Tervishoiu Kõrgkooliga tagada piisav spetsialistide arv (2015.aastaks 100 tegevusterapeuti)
Tegevusteraapia tutvustavad üritused/kampaaniad erinevates meditsiini- ja haridusasutustes
Koostöös Haigekassa ja Sotsiaalkindlustusametiga suurendada tegevusteraapia kättesaadavust järgmistes valdkondades:

 1. ambulatoorne tegevusteraapia;
 2. rehabilitatsiooniteenuse raames viia läbi tegevusteraapiat kodudes (tegevusvõime hindamine koduses keskkonnas, koduse füüsilise keskkonna hindamine ja vajaduse kohandamine);
 3. jaemüügis olevate ortooside ja tehniliste abivahendite määramine patsientidele (retsepti kirjutamise õigus);
 4. tegevusteraapia grupitöö (Haigekassa hinnakirjas);
 5. erivajadustega laste/noorukite tegevusvõime hindamine/parandamine haridusasutustes (koostöös Haridusministeeriumiga).

3. Koostöö

 1. Tallinna Tervishoiu Kõrgkooliga täiendkoolituste planeerimine ja läbiviimine.
 2. Koostöö arendamine välisriikide liitudega.
 3. Koostöös Tallinna Tervishoiu Kõrgkooliga tegevusteraapia õppekava arendamine.
 4. Erialaõpetajate, praktikajuhendajate leidmine ja koolitamine koostöös Tallinna Tervishoiu Kõrgkooliga.
 5. Tegevusteraapia kutsestandardi täiustamine, uuendamine, koolitamine koostöös Tallinna Tervishoiu Kõrgkooliga.
 6. Rakendusuuringute temaatika väljatöötamine koostöös Tallinna Tervishoiu Kõrgkooliga.
 7. Erialase magistriõppe planeerimine ning korraldamine koostöös Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli ja välisriikide Läti, Leedu, Soome kõrgkoolide ja erialaliitudega.
 8. Koostöö Maailma Tegevusteraapia Assotsiatsiooniga (World Federation of Occupational Therapy) erialase arengu ning kutsearengu toetamisele.
 9. Liituda   Council Occupational  Therapist European Countries (COTEC) ning arendada koostööd tegevusteraapia arengu suundadega.