Kodukord

EESTI TEGEVUSTERAPEUTIDE LIIDU KODUKORD

 

  1. Üldsätted

1.1. Käesolev MTÜ Eesti Tegevusterapeutide Liidu (edaspidi Liit) kodukord reguleerib täpsemalt liidu põhikirjaga määratlemata valdkondi ja küsimusi.

1.2. Liidu kodukord on täitmiseks ja juhindumiseks kõigile liidu liikmetele, liidu juhatusele, revisjonikomisjonile ja teistele liiduga seotud isikutele.

1.3. Liit ei tegele liidu liikmete ettevõtlusega seotud äriliste ja isiklike probleemide lahendamisega.

 

  1. Liikmeks vastuvõtmine, liikmelisuse peatamine ja väljaarvamine

2.1. Liidu liikmeks soovija esitab liidu juhatusele allkirjastatud avalduse, mis on kättesaadav liidu veebilehelt www.tegevusterapeudid.ee. Juhatusel on õigus avaldusega seoses küsida liidu liikmeks taotlejalt täpsustavat infot.

2.2. Liidu juhatus vaatab avalduse läbi ning teeb otsuse kas elektroonsete vahendite kaudu või järgmisel juhatuse koosolekul, kuid mitte hiljem kui ühe kuu jooksul peale avalduse esitamise kuupäeva, teavitades sellest liikmekandidaati kirjalikult.

2.3. Vastuvõetud liidu liikmetele võimaldatakse ligipääs liidu meililistile.

2.4. Liidu täisõiguslikuks liikmeks arvatakse liitu astuja alles peale liikmemaksu laekumist.

2.5. Liikme välja arvamisest teavitatakse liidu liiget 10 päeva jooksul e-posti teel või kirjalikult.

2.6. Auliikme kandidaadiks tõstatatakse liige, kes on panustanud eriala arengusse ja on olnud vähemalt 20 aastat liidu liige (eriti silmapaistvate tegude korral võimalik ka varasem tõstatamine üldkoosoleku otsusega). Auliige kinnitatakse üldkoosoleku otsusel juhatuse või liikmete ettepanekul. Auliikmeks valitud isik ei kaota auliikmeks valimisel hääleõigust kui ta vastab liidu põhikirja punktile 3.2. Auliige on vabastatud liikmemaksu tasumisest. Auliikme staatus on igavene, kui isik ei ole kahjustanud liidu mainet ega tegutsenud liidu põhikirja vastaselt. Auliikmeks võib isikut valida ka postuumselt.

 

  1. Liikmete arvestus ja liikmetasude maksmise põhimõtted

3.1. Liikmete registrit peab ja hoiab korras juhatuse poolt määratud isik.

3.1.1. Liidu liige on kohustatud teavitama Liidu juhatust liikmete arvestuse pidamiseks vajalike andmete muutumisest ühe kuu jooksul pärast nende muutumist. Sellisteks andmeteks loetakse: nimi, e-posti aadress, telefon, tegevusteraapia eriala lõpetamine või õpingute katkestamine.

3.2. Liidu igaaastase liikmemaksu suurus määratakse juhatuse otsusega.

3.3. Lapsehoolduspuhkuse perioodil kohustub liige tasuma liikmemaksu üldises korras.

3.4. Liidust väljaastumisel või väljaarvamisel ei tagastata liikmele jooksva aasta liikmemaksu.

3.5. Liidu juhatuse otsustega võib kehtestada liikmetele sihtotstarbelisi makse. Sihtotstarbelise maksu eesmärk, määr, tasumise ja kasutamise kord määratakse juhatuse poolt igal konkreetsel juhul eraldi.

3.6. Liidu liikmemaksude ja sihtotstarbeliste maksude kogumise ja arvestusega tegelevad juhatuse poolt määratud ning liidu raamatupidamist korraldavad isikud.

3.7. Liikmemaksu tasumise tähtaeg on jooksva kalendriaasta märtsi algus. Liikmed, kes pole liikmemaksu tasunud (v.a erikokkulepete korral) arvatakse välja hiljemalt üldkoosolekule eelneval juhatuse koosolekul.

3.7.1. Liikmemaksu ei nõuta ametisolevatelt juhatuse liikmetelt.

3.7.2. Jooksva kalendriaasta liikmemaksu ei nõuta liitujatelt, kes astuvad liitu Maailma tegevusteraapia päeva tähistamise raames või alates 27. oktoobrist.

3.8. Liikmemaksu suurus hääleõigusega liikmetele on 40 eurot. Hääleõiguseta liikmete ning eriala omandavate üliõpilaste liikmemaks on 20 eurot kalendriaastas.

  1. Juhatus

4.1. Juhatus kuulutab juhatusse kandideerimise perioodi välja vähemalt üks kuu enne üldkoosoleku toimumist andes sellest teada liidu meililistis. Kandideerimisavalduste esitamise lõpptähtaja saabumisele järgneval päeval juhatuse liikme kandidaatide nimekiri suletakse. Juhatusse saavad kandideerida kõik hääleõiguslikud liikmed, kes on lõpetanud tegevusteraapia eriala (erandkorras viimase kursuse tudengid, kes üldkoosoleku ajaks jõuavad eriala ära lõpetada). Laekunud juhatuse liikmete kõiki kandidaate tutvustatakse Liidu meililistis vähemalt kaks nädalat. Juhul kui juhatuse liikme kandidaatide nimekirja sulgemise ajaks pole laekunud piisavalt avaldusi siis toimub kandidaatide tõstatamine üldkoosoleku käigus.

4.2. Juhatuse liikmete valimine toimub salajasel hääletamisel.

4.3. Juhatuse vastutusvaldkonnad on:

4.3.1. esindusfunktsioon;

4.3.2. liidu töö koordineerimine;

4.3.3. vahetu suhtlemine riigiasutustega;

4.3.4 finantstoimingud (k.a. erinevate rahastusvõimaluste otsimine);

4.3.5. välissuhted;

4.3.6. haridus, teadus;

4.3.7. sotsiaalmeedia ja kodulehe haldamine;

4.3.8. Info edastamine;

4.3.9. tegevusteraapia ja abivahendispetsialisti kutseala arendamine ja kutsete andmise korraldamine.

 

  1. Töörühmad, toimkonnad ja komisjonid

5.1. Juhatus võib moodustada liidu põhikirjalise tegevusega seonduvate seminaride, konverentside, näituste, Maailma tegevusteraapia päeva ja muude mahukamate või tähtsamate liidu ülesannete lahendamiseks ja ettevõtmiste korraldamiseks alalisi või ajutisi töörühmi, toimkondi ja/või komisjone (edaspidi ühiselt nimetatud töörühm). Töörühmad ise ei otsusta liidu seisukohalt olulisi küsimusi, vaid valmistavad need ette otsustamiseks juhatusele.

5.2. Töörühma tööd korraldab juhataja, kes määratakse, kas juhatuse otsusega või valitakse moodustatud töörühma liikmete endi hulgast.

5.3. Töörühma täpsemad tegevuspõhimõtted määratleb töörühma juhataja. Juhatuse liikmetel on õigus sellekohase soovi korral osaleda töörühma töös. Töörühma juhataja ettepanekul võivad töörühma koosseisu kuuluda kolmandad isikud, kes ei ole liidu liikmed.

 

  1. Protokollimise reeglid

6.1. Juhatuse, üldkoosoleku, revisjonikomisjoni ja muude kontrollorganite kõik koosolekud ja otsused protokollitakse. Otsustest teavitatakse liidu liikmeid. Üldkoosoleku protokoll tehakse liikmetele kättesaadavaks hiljemalt 14 päeva jooksul alates üldkoosoleku toimumisest.

6.2. Koosolekute protokollid on kättesaadavad kõigile liikmetele liidu meililisti kaudu.

 

  1. Liidu eelarve ja vara kasutamise kord

7.1. Juhatus koostab ja tutvustab Liidu järgmise aasta tegevuskava ja eelarveprojekti liikmetele pärast jooksva aasta viimast juhatuse koosolekut.

7.2. Juhatus kinnitab liidu eelarve hiljemalt eelarveaasta esimese kvartali juhatuse koosolekul.

7.3. Liidu erakorraliste kulutuste katmiseks rahaliste vahendite kasutamine kooskõlastatakse juhatuse poolt määratud ning liidu raamatupidamist korraldava(te) isiku(te)ga.

7.4. Esindus ja sõidukulude katmise kooskõlastab juhatus. Organisatsiooni esindav isik on kohustatud andma tagasisidet toimunu kohta ja vormistama juhatusele vastava aruande koos kõigi aruandes toodud kuludokumentidega.

7.4.1. Liidu liikmed võivad liidu nimel esineda ja tegutseda ainult liidu juhatuse nõusolekul ja teadmisel.

7.5. Kõigi liidu põhivahendite ostu otsuseid langetab juhatus.

7.6. Liidu liikmetel on õigus kasutada liidu vara ainult liidu juhatuse nõusolekul.

 

  1. Liidu kodukorra muutmine

8.1. Juhatus vaatab kodukorra üle vähemalt kord kalendriaastas ning vajadusel viib sisse ja kinnitab muudatused.

8.2. Üldkoosolekul, revisjonikomisjonil või muudel kontrollorganitel või töörühma juhatajal on õigus algatada liidu kodukorra muutmine esitades juhatusele sellekohase ettepaneku.

8.3. Liidu kodukorra muutmine kuulub juhatuse otsustuspädevusse.

 

  1. Eetikakoodeks ja revisjonikomisjon

9.1. Liidu liikmed kohustuvad järgima Eesti Tegevusterapeutide Liidu eetikakoodeksit.

9.2. Revisjonikomisjon valitakse liidu üldkoosolekul 3-liikmelisena kaheks aastaks. Revisjonikomisjoni liige ei tohi kuuluda liidu juhatusse.

9.3. Revisjonikomisjon lähtub oma tegevuses ja otsustamisel liidu põhikirjast, liidu kodukorrast, liidu eetikakoodeksist ning kutsestandardist Tegevusterapeut, tase 6.

9.3.1. Revisjonikomisjon valib oma liikmete hulgast esimehe, kellel on õigus osa võtta juhatuse koosolekutest.

9.3.2. Revisjonikomisjon annab vajadusel juhatusele suuniseid liidu juhtimise korraldamisel.

9.3.3. Revisjonikomisjon jälgib liidu tegevuse vastavust liidu põhikirjale ja kord aastas revideerib liidu finantsmajanduslikku asjaajamist ning informeerib selle tulemustest juhatust ja üldkoosolekut.

9.4. Revisjonikomisjon tegeleb kaebustega, mis puudutavad kutsekomisjoni vastutusalast välja jäävate kutset mitteomavate liidu liikmete professionaalset tegevust.

9.4.1. Revisjonikomisjon võtab reeglite rikkumise arutusele liidu juhatuse või liidu liikme kirjaliku avalduse/kaebuse alusel.

9.4.2. Revisjonikomisjon käsitleb kaebust üldjuhul kahe kuu jooksul alates kaebuse laekumisest. Seejärel esitab komisjon oma ekspertarvamuse liidu juhatusele, kes edastab selle kaebuse esitanud isikule/organisatsioonile.

9.5. Revisjonikomisjoni koosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on kõik revisjonikomisjoni liikmed.

9.6. Revisjonikomisjoni otsus võetakse vastu, kui kõik revisjonikomisjoni liikmed on otsuse poolt.

9.7. Revisjonikomisjoni liikmetel, avalduse esitajal ja kaebusega seotud isikul on õigus taotleda revisjonikomisjonilt kaebusega seotud asjaoludes tunnistajate kutsumist revisjonikomisjoni koosolekule.

9.8. Revisjonikomisjoni koosolekust tuleb tähitud kirjaga teatada kaebusega seotud isikule vähemalt 30 (kolmkümmend) kalendripäeva enne koosolekut. Juhul, kui kaebusega seotud isik ei ilmu revisjonikomisjoni koosolekule ega teata kirjalikult puudumise põhjusest, otsustatakse küsimus ilma tema osavõtuta. Kui kaebusega seotud isik teatab kirjalikult oma puudumise põhjuse, kutsutakse revisjonikomisjoni koosolek kokku teistkordselt. Kui ka siis kaebusega seotud isik ei ilmu revisjonikomisjoni koosolekule, otsustatakse küsimus ilma kaebusega seotud isiku osavõtuta.

 

  1. Üliõpilasesindaja

10.1 Üliõpilasesindaja peamine eesmärk on tegevusteraapia eriala üliõpilaste esindamine liidu juhatuse juures.

10.2 Üliõpilasesindaja kohustused:

10.2.1. üliõpilasesindaja teeb regulaarset koostööd juhatuse liikmetega;

10.2.2. üliõpilasesindaja osaleb liidu juhatuse koosolekutel;

10.2.3. üliõpilasesindaja täidab juhatuse poolt antud ülesandeid;

10.2.4. üliõpilasesindaja vahendab informatsiooni juhatuse ja üliõpilaste vahel.

10.3. Üliõpilasesindaja õigused:

10.3.1. saada juhatuselt oma tööülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni ja ligipääsu dokumentidele;

10.3.2. esindada Eesti Tegevusterapeutide Liitu.

10.4. Üliõpilasesindaja valimine:

10.4.1. üliõpilasesindaja valitakse tegevusteraapia üliõpilaste poolt hääletuse teel. Kandidaadiks võib esitada iseennast või saada esitatud teiste tegevusteraapia üliõpilaste poolt olles üliõpilasena liidu hääleõiguslik liige. Hääletusel võivad osaleda kõik tegevusteraapia eriala üliõpilased. Hääletuse ja valimise korra reguleerib ametisolev üliõpilasesindaja;

10.4.2. üliõpilasesindaja valitakse kaheks aastaks. Üliõpilasesindaja võib ametis olla kuni kaks ametiaega;

10.4.3. üliõpilasesindaja kinnitatakse juhatuse koosolekul vähemalt ühe kuu jooksul peale valimistulemuste selgumist.

10.5. Üliõpilasesindaja ametikohalt lahkumine:

10.5.1. üliõpilasesindaja kohast loobumiseks tuleb üliõpilasesindajal esitada juhatusele sellekohane allkirjastatud avaldus vähemalt kuuajalise etteteatamisega;

10.5.2. akadeemilise puhkuse võtmisel tuleb üliõpilasesindajal esitada Liidu juhatusele avaldus üliõpilasesindaja kohast loobumiseks. Avaldus tuleb võimalusel esitada vähemalt kuu aega enne akadeemilisele puhkusele jäämist;

10.5.3. tegevusteraapia eriala katkestamisel või õpingute lõpetamisel loetakse üliõpilasesindaja ametiaeg ennetähtaegselt lõppenuks.

Käesolev Liidu kodukord on kinnitatud Liidu juhatuse koosoleku otsusega 4. märtsil 2023.