Põhikiri

 EESTI TEGEVUSTERAPEUTIDE LIIDU PÕHIKIRI 

Kinnitatud 07.05.2018 üldkoosoleku otsusega. 

1. Üldsätted 

1.1. EESTI TEGEVUSTERAPEUTIDE LIIT (edaspidi Liit) on Eesti tegevusterapeutide vabatahtlik ühendus. Nime lühendina võib kasutada ETL, inglise keeles – Estonian Association of Occupational Therapists. 

1.2. Liit on asutatud 19.05.2009 Eesti Tegevusterapeutide Liidu ja Akadeemiline Ühing Eesti Tegevusterapeudid ühinemisel. 

1.3. Liidu asukoht on Eesti Vabariik, Tallinn. 

1.4. Liit on eraõiguslik juriidiline isik. Liidul on oma sümboolika ja pangaarve(d). 

1.5. Liit tegutseb vastavalt Mittetulundusühingute seadusele ning juhindub oma tegevuses tegevusterapeudi kutsestandardist, Eesti Vabariigi õigusaktidest, käesolevast põhikirjast (edaspidi Liidu põhikiri) ja Eesti Tegevusterapeutide Liidu kodukorrast (edaspidi Liidu kodukord). Liit kasutab oma tulu vaid Liidu põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks. 

1.6. Liidu eesmärgiks on: 

1.6.1. edendada tegevusteraapiaalast õppe-, teadus- ja kutsetööd ning täiendõpet; 

1.6.2. korraldada infovahetust Eesti tegevusterapeutide vahel, aidata kaasa uurimustulemuste avalikustamisele ja tegevusterapeutiliste teadmiste levitamisele; 

1.6.3. arendada koostööd rahvusvaheliste erialaühendustega World Federation of Occupational Therapists ja Council of Occupational Therapists for European Countries ning teiste välisriikide erialaliitudega; 

1.6.4. kaitsta Eesti tegevusterapeutide professionaalseid huve; 

1.6.5. tutvustada ja propageerida tegevusteraapia eriala Eestis; 

1.6.6. esindada Eesti tegevusterapeute väljaspool Eesti Vabariiki; 

1.6.7. arendada koostööd teiste kutseliitude ja organisatsioonidega; 

1.6.8. teha eriala puudutavaid ettepanekuid seadusandlikele – ja valitsusorganitele; 

1.6.9. järelevalve teostamine tegevusterapeudi kutse-eetika reeglite järgimise üle. 

2. Liidu vara 

2.1. Liidu majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril. 

2.2. Liidule kuulub materiaalne ja intellektuaalne (logo jm sümboolika) vara. 

2.3. Liidu rahalised vahendid saadakse liikmemaksudest, Liidu põhikirjaliste eesmärkide realiseerimiseks korraldavatest üritustest saadavast tulust, annetustest ja muudest laekumistest. 

2.4. Liit vastutab oma kohustuste eest kogu varaga. 

3. Liidu liikmed 

3.1. Liidul on hääleõigusega ja hääleõiguseta liikmed. 

3.2. Hääleõigusega liikmeks on tegevusterapeudi kutset omavad või kõrghariduse astmes tegevusteraapia eriala lõpetanud tegevusterapeudid või eriala omandavad üliõpilased. 

3.3. Hääleõiguseta liikmeteks on toetavad liikmed, kes soovivad arendada ühingu eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust. Toetavaks liikmeks võib olla eraisik või juriidiline isik. 

3.4. Liidu liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus allkirjastatud avalduse alusel. Kui juhatuse keeldumise korral taotlejat Liitu vastu ei võeta, võib taotleja pöörduda üldkoosoleku poole, kes otsustab vastuvõtmise lõplikult lihthäälteenamuse alusel. 

3.5. Liikmeks vastu võtmisel on uus liige kohustatud tasuma jooksva aasta liikmemaksu ja andma allkirja Liidu põhikirjaga tutvumise kohta. 

3.6. Liidust väljaastumiseks esitab liige juhatusele allkirjastatud avalduse, mille juhatus peab rahuldama ühe kuu jooksul avalduse esitamise päevast. 

3.7. Liidu liige võidakse juhatuse otsusel liidust välja arvata järgmistel juhtudel: 

3.7.1. kui liidu liige ei ole maksnud liikmemaksu iga aasta etteantud tähtajaks ega taotlenud tasumistähtaja pikendamist; 

3.7.2. kui liidu liige on rikkunud kutse-eetika nõudeid; 

3.7.3. kui liidu liige on rikkunud Liidu põhikirja või Liidu kodukorda; 

3.7.4. kui liidu liige on kahjustanud Liidu mainet ja huve; 

3.7.5. kui liidu liige ei ole viimase kolme aasta jooksul osa võtnud ühestki Liidu tegevusest. 

3.8. Liidu liikme väljaarvamise otsustab juhatus ja annab oma otsusest teada liikmele kirjalikult. Kirjas peab olema ära näidatud väljaarvamise põhjus. Isik, kelle kohta vastav otsus on tehtud võib pöörduda otsuse vaidlustamiseks üldkoosoleku poole ja otsuse vaidlustada. Liidust väljaarvamine otsustatakse lõplikult avalduse esitamisest järgmisel üldkoosolekul lihthäälteenamusega. 

3.9. Liidu liikmete registrit peab juhatus. 

4. Liidu liikmete õigused ja kohustused 

4.1. Liidu liikmete õigused ja kohustused jõustuvad tema liikmeks vastu võtmise päevast. 

4.2. Liidu liikmel on õigus: 

4.2.1. osaleda Liidu üritustel ja võtta aktiivselt osa Liidu tegevustest; 

4.2.2. saada Liidult abi professionaalsete huvide kaitsel; 

4.2.3. esitada arupärimisi ning saada juhatuselt ja muudelt organitelt teavet liidu tegevuse kohta; 

4.2.4. esitada juhatusele arutamiseks küsimusi ning teha omapoolseid ettepanekuid nende lahendamiseks; 

4.2.5. kasutada Liidu kodukorras ettenähtud tingimustel liidu vara ja saada liikmetele ettenähtud soodustusi. 

4.2.6. astuda Liidust välja. 

4.3. Hääleõigusega liikmel on lisaks õigus: 

4.3.1. osaleda hääleõigusega üldkoosolekul; 

4.3.2. olla valitud juhatusse ja kontrollorganitesse, kui Liidu põhikirja või Liidu kodukorraga ei ole määratletud teisiti. 

4.4. Liidu liige on kohustatud: 

4.4.1. järgima Liidu põhikirja, Liidu kodukorda ja juhatuse ning üldkoosoleku otsuseid; 

4.4.2. tasuma iga-aastast liikmemaksu. 

5. Üldkoosolek 

5.1. Liidu kõrgeim organ on liikmete üldkoosolek, kus hääleõiguslikul liikmel on otsuste vastu võtmisel üks hääl. Üldkoosolekul mitteosalev liige võib hääleõigust kasutada esindaja kaudu allkirjastatud volikirja abil. Sama liiget tohib enda eest hääletama volitada kuni viis liiget. Hääleõigusega liiget võib esindada ainult teine hääleõigusega liige. 

5.2. Üldkoosoleku pädevusse kuulub: 

5.2.1. Liidu põhikirja muutmine; 

5.2.2. Liidu eesmärkide muutmine; 

5.2.3. juhatuse liikmete, revisjonikomisjoni ja auliikmete valimine ning tagasikutsumine; 

5.2.4. majandusaasta aruande kinnitamine; 

5.2.5. juhatusele suuniste andmine Liidu juhtimise korraldamisel. 

5.3. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus vähemalt üks kord aastas. Juhatus peab erakorraliselt üldkoosoleku kokku kutsuma, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates revisjonikomisjon või vähemalt 1/10 Liidu liikmetest. 

5.4. Üldkoosoleku kokku kutsumisest teatatakse ette vähemalt kümme päeva. Üldkoosoleku kokkukutsumise teates märgitakse ära üldkoosoleku ja korduskoosoleku toimumise aeg, koht ning üldkoosoleku päevakord. 

5.4.1. Revisjonikomisjoni või 1/5 Liidu liikmete ettepanekul päevakorra täiendamiseks esitatud küsimused peavad olema juhatusele kirjalikult teatavaks tehtud 3 päeva jooksul pärast üldkoosoleku kokkukutsumisest teatamist. 

5.5. Kui otsustusvõimeline üldkoosolek ei tule kokku esimesel kutsel, kutsutakse kokku korduskoosolek. Teisel kutsel sama päevakorraga kokku tulnud üldkoosolek on otsustusvõimeline sõltumata kohalviibivate hääleõiguslike liikmete arvust. 

5.6. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb vähemalt 1/3 hääleõiguslikest liikmetest. 

5.7. Üldkoosoleku otsused võetakse vastu hääleõiguslike liikmete poolthääleenamusega. Liidu põhikirja muutmiseks on vajalik 2/3 poolthääleenamus. 

5.8. Üldkoosoleku otsusega võidakse anda auliikme staatus inimesele, kellel on väljapaistvaid teeneid liidu ees või eriala arendamisel. Auliikme staatuse andmine täpsustatakse Liidu kodukorras. 

5.9. Üldkoosolek valib kolmeliikmelise revisjonikomisjoni. Revisjonikomisjoni liikmeks saab valida Liidu liiget, kellel on omandatud kõrgharidus tegevusteraapias. Revisjonikomisjon: 

5.9.1. jälgib juhatuse tegevuse vastavust Liidu põhikirjale; 

5.9.2. jälgib Liidu tegevuse vastavust Liidu põhikirjale ja kord aastas revideerib Liidu finantsmajanduslikku asjaajamist ning informeerib selle tulemustest juhatust ja üldkoosolekut; 

5.9.3. valib oma liikmete hulgast esimehe, kes võib osa võtta juhatuse koosolekutest; 

5.9.4. annab vajadusel juhatusele suuniseid Liidu juhtimise korraldamisel. 

6. Juhatus 

6.1. Liitu juhib ja esindab kolme- kuni viieliikmeline üldkoosoleku poolt kaheks aastaks valitud juhatus. Juhatuse liikmeks saab valida Liidu liiget, kellel on omandatud kõrgharidus tegevusteraapias. 

6.1.1. Juhatuse juures tegutseb üliõpilasesindaja, kelle valimise kord, õigused ja kohustused on määratletud Liidu kodukorras. 

6.2. Juhatuse esimees kuulub juhatuse koosseisu ja korraldab juhatuse tööd. 

6.3. Juhatus valib oma liikmete seast juhatuse esimehe ja aseesimehe. 

6.4. Juhatuse igal liikmel on õigus esindada mittetulundusühingut kõikide tehingute tegemisel. Tehingu tegemine tuleb eelnevalt kooskõlastada juhatuse esimehe või tema puudumisel juhatuse aseesimehega. 

6.5. Juhatus võtab otsuseid vastu poolthäälteenamusega. 

6.6. Juhatus loob, uuendab ja kinnitab Liidu kodukorda. 

7. Liidu ühinemine, jagunemine ja lõpetamine 

7.1. Liidu ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimub seaduses sätestatud korras. 

7.2. Liidu tegevus lõpetatakse: 

7.2.1. üldkoosoleku otsusega; 

7.2.2. pankrotimenetluse alustamisel Liidu vastu. 

7.3 Liidu tegevuse lõpetamise võib alati otsustada üldkoosoleku otsusega. Otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle 2/3 üldkoosolekul osalenud liikmetest. 

7.4 Liidu likvideerijateks on juhatuse liikmed. Sundlõpetamise korral määrab likvideerijad kohus, kes määrab ka likvideerijate tasustamise korra ja tasu suuruse. 

7.5 Pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist ja vara deponeerimist läheb Liidu vara sarnase eesmärgiga mittetulundusühingu valdusesse. 

8. Lõppsätted 

8.1. ETL kuulub kandmisele Mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse. 

8.2. Käesolevas põhikirjas reguleerimata küsimused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi kehtivatele seadustele. 

Põhikiri on kinnitatud 07.05.2018 üldkoosoleku otsusega.