Arengukava 2015-2020

MTÜ EESTI TEGEVUSTERAPEUTIDE LIIT
ARENGUKAVA AASTANI 2020

Arengukava on pidevalt muutuv dokument, mida liidu juhatus vaatab üle ja korrigeerib vähemalt 1 kord aastas. Käesolev dokument on viimati üle vaadatud oktoobris 2015.a.

 • Jätkata koostööd Haigekassaga, Sotsiaalministeeriumiga, Sotsiaalkindlustusametiga, teiste erialade seltsidega.
 • Jätkata koostööd Tallinna Tervishoiu Kõrgkooliga eriala arendamisel.
 • Uurida võimalusi luua Eestisse erialane magistri õpe.
 • Esitada Haigekassale taotlused uute teenuste lisamiseks hinnakirja (teenused „TT igapäevases keskkonnas“, „TT esmatasandi tervishoius“ jne).
 • Jätkata Sotsiaalministeeriumiga läbirääkimisi tegevusterapeutidele õiguse andmise üle abivahendite määramisel.
 • Jätkata Sotsiaalministeeriumiga läbirääkimisi tegevusterapeutidele (koos teiste tugispetsialistidega) õiguse üle näha klientide andmeid e-tervise süsteemis.
 • Jätkata üle-eestilist hindamisvahendite ja mõõdikute ühtlustamist (koostada soovituslikud mõõdikute korvid).
 • Jätkata koostööd Kutsekojaga terapeutidele kutse andmisel; hetkel olemas tase 6, vajadusel luua tase 7 (tõendab kõrgemat professionaalsust, kuna meie erialal magistrikraad puudub), vajadusel koos Tallinna Tervishoiu Kõrgkooliga luua esmane kutse (kui tekib olukord, et ilma kutseta ei tohi tegevusterapeudid töötada).
 • Kaardistada Eestis töötavad tegevusterapeudid-assistendid (hetkel ülevaade puudub).
 • Luua liidu poolne tunnustus-auhind-stipendium üliõpilastele (terapeutidele?) eriala edendamise eest.
 • Luua põhimõtted ja kord liidu auliikmete nimetamiseks.
 • Jätkata eriala tutvustamist teiste erialade (N: perearstid) ja meditsiiniasutuste juures.
 • Uurida võimalusi luua erivajadustega laste/noorukite tegevusvõime hindamine/parandamine haridusasutustes (koostöös Haridusministeeriumiga).