Kutse andmine

Kutsesüsteem on osa Eesti kvalifikatsioonisüsteemist, mis seob haridussüsteemi tööturuga ja aitab kaasa elukestvale õppele ning tööalase kompetentsuse arendamisele, hindamisele, tunnustamisele ja võrdlemisele. Kutsesüsteemi toimimist reguleerib kutseseadus (https://www.riigiteataja.ee/akt/12974050?leiaKehtiv). Kutsesüsteemi arendamise ja hoidmisega tegeleb Kutsekoda (https://www.kutsekoda.ee). Kutsetunnistuse olemasolu ja kehtivust on võimalik kontrollida Kutseregistrist: a) töömaailma kutse taotlejal (https://www.kutseregister.ee/kutsed/kutsed/?) ja kooli lõpetajal (https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/Tunnistused/showKoolitunnistused/).

Tervishoiu ja Sotsiaaltöö kutsenõukogud on Eesti Tegevusterapeutide Liidule andnud õiguse anda järgnevaid kutseid (täpsem info nimetusele vajutades):

TEGEVUSTERAPEUT

ABIVAHENDISPETSIALIST

Kutsete taotlemise dokumentide esitamine toimub kutsete andmise keskkonnas: https://moodle.edu.ee/course/index.php?categoryid=1986

Kutsete andmise kontaktisikuks on Anne-Mari Rebane, mobiil +372 5813 8018, e-post: avskutse@gmail.com (abivahendispetsialisti kutsed) või ttkutse@gmail.com (tegevusterapeudi kutsed).