Abivahendispetsialist

Sotsiaalhoolekande Kutsenõukogu andis Eesti Tegevusterapeutide Liidule abivahendispetsialisti kutsete (tase 4 ja tase 5) kutse andmise õiguse 03.11.2017.a. koosolekul otsusega nr 5.1 kehtivusega kuni 02.11.2022. Kutse andmise õigust pikendati 01. detsember 2022.a. koosoleku otsusega nr 1.1. kehtivusega kuni 30.11.2027.

Abivahendispetsialist, tase 4 kutsestandard (kehtib kuni 31.10.2028) on leitav siit: https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/Standardid/vaata/11203729

Abivahendispetsialist, tase 5 kutsestandard (kehtib kuni 31.10.2028) on leitav siit: https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/Standardid/vaata/11203749

Kutse taotlemise tasud on leitavad siit: https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/KAO/vaata/10469928#komp_tasud

Abivahendispetsialisti kutsete kutsekomisjon:

1.1 Anne-Mari Rebane, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
1.2 Bret Schär, Sotsiaalkindlustusamet
1.3 Hille Maas, Töötukassa
1.4 Ida Joao-Hussar, Eesti Tegevusterapeutide Liit
1.5 Janar Vaik, MTÜ Jumalalaegas
1.6 Kadri Lemberg, Invaru
1.7 Ligita Haavik, Tervise Abi
1.8 Tauno Asuja, Eesti Puuetega Inimeste Koda
1.9 Ülle Poljakova, ITAK

Abivahendispetsialist, tase 4: Hindamiskomisjon koosneb kolmest liikmest ning moodustatakse järgnevatest inimestest: Marju Johanson, Aili Lopman, Hille Maas, Liina Valdmann, Mare Toompuu ja vajadusel asendusliikmed.
Abivahendispetsialist, tase 5:  Hindamiskomisjon on kolmeliikmeline ja moodustatakse järgnevatest isikutest: Hille Maas, Kairi Lees, Mare Toompuu, Liina Valdmann ja vajadusel asendusliikmed.

 

KUTSE ANDMISE VOORUD

Abivahendispetsialist, tase 4 ja tase 5 kutse andmise ja taastõendamise voorud (toimuvad samaaegselt):

  • III voor: Dokumentide vastuvõtt 01.03-07.04.2024, eksam 17.nädalal (22.04-26.04). Eksam toimub Tallinnas, vähemalt 3 isiku olemasolul ka Tartus.
  • IV voor: Dokumentide vastuvõtt 09.09-13.10.2024, eksam 44.nädalal (28.10-01.11). Eksam toimub Tallinnas, vähemalt 3 isiku olemasolul ka Tartus.

KUTSE TAOTLEMINE 

Kutse andmine toimub vastavalt kutse andmise korrale (https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/KAO/vaata/10469928#kao_fail) ja hindamisstandardile (tase 4 link ja tase 5 link Moodles). Kutse taotleja esitab kõik dokumendid Moodle keskkonnas: https://moodle.edu.ee/course/view.php?id=23736.

Moodle keskkonnas oleva täpsema info nägemiseks (hindamisstandard, dokumentide vormid) piisab keskkonda külalisena sisse logimisest (vt joonis 1), dokumentide esitamiseks tuleb logida sisse olemasolevaga või luua uus kasutaja ning end konkreetsele kutse taotlemise kursusele registreerida (vt täpsemat juhist Moodle keskkonnas).

Joonis 1. Moodle keskkonda külalisena sisse logimine

Esitatud dokumentidest peavad olema digiallkirjastatud avaldus taotleja ning tööandja tõend tööandja poolt. Juhul kui dokumentide vastuvõtu ajal esitatud dokumentides on puudujääke siis antakse taotlejale täiendav aeg puuduste kõrvaldamiseks. Kõik kutse taotlejad, kelle dokumendid vastavad kutse taotlemise eeltingimustele, lastakse kutse eksamile.      

Kutse abivahendispetsialist, tase 4

Nõuded kutse taotlemisel on:
1. Vähemalt keskharidus;
2. Erialane kutseharidus või erialane töökogemus;
3. Eesti keelest erineva emakeelega taotlejatel keeleseadusest või selle rakendusaktidest tulenevalt eesti keele oskus tasemel B1.

Taotlemiseks esitatavad dokumendid on:
a) vormikohane avaldus;
b) vähemalt keskhariduse või olemasolu korral abivahendispetsialisti kutseõppe läbimist tõendava dokumendi koopia;
c) eesti keele vähemalt B1 taset tõendav dokument;
d) vormikohane tööandja(te) kinnitus kutsealase töökogemuse kohta viimase viie aasta jooksul juhul, kui kutset taotletakse töö käigus omandatud kutseoskuste põhjal;
d) maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta;

Hindamismeetodid on:
a) kirjalik test.

Kutse abivahendispetsialist, tase 5

Abivahendispetsialist, tase 5 kutse taotlemisel tuleb valida spetsialiseerumise valdkond:

a) nägemisabivahendite spetsialist, tase 5,
b) kuulmisabivahendite spetsialist, tase 5,
c) proteeside ja ortooside spetsialist, tase 5,
d) liikumisabivahendite spetsialist, tase 5,
e) suhtlusabivahendite spetsialist, tase 5.

Nõuded kutse taotlemisel on:
1. Vähemalt keskharidus;
2. Erialane töökogemus;
3. Läbitud erialased täienduskoolitused ja/või tegutsemine koolitajana vähemalt 78 akadeemilise tunni ulatuses (sh 70-80% spetsialiseerumise valdkonnas ja 20-30% seotud teiste kutsestandardi kompetentsidega) viimase 5 aasta jooksul;
4. Eesti keelest erineva emakeelega taotlejatel keeleseadusest või selle rakendusaktidest tulenevalt eesti keele oskus tasemel B2.

Taotlemiseks esitatavad dokumendid on:
a) vormikohane avaldus;
b) vähemalt keskharidust tõendava dokumendi koopia;
c) eesti keele vähemalt B2 taset tõendav dokument;
d) vormikohane täiendkoolitus(t)e aruanne, millele on lisatud igas tõendatavas spetsialiseerumise valdkonnas viimase viie aasta jooksul vähemalt 78 akadeemilise tunni ulatuses (sh 70-80% spetsialiseerumise valdkonnas ja 20-30% seotud teiste kompetentsidega) koolituste läbimist tõendavate dokumentide koopiad või dokumendid tegevuse kohta koolitajana;
d) vormikohane tööandja(te) kinnitus vähemalt aastase kutsealase töökogemuse kohta viimase viie aasta jooksul;
e) maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta;
f) vormikohane juhtumi analüüs.

Hindamismeetodid on:
1. kirjalik test;
2. intervjuu.

KUTSETE TAASTÕENDAMINE

Taastõendamise eeltingimused on:
a) taastõendatava taseme kutsetunnistuse olemasolu, mille kehtivuse lõpust ei ole möödunud rohkem kui 8 kuud;
b) vähemalt kolmeaastane erialase töö kogemus viimase viie aasta jooksul;
c) abivahendispetsialist, tase 5 taastõendamisel erialase täienduskoolituse läbimine või tegevus koolitajana või avaldatud publikatsioonid/ õppematerjalid vähemalt 52 akadeemilise tunni ulatuses (sh 70-80% spetsialiseerumise valdkonnas ja 20-30% seotud teiste kutsestandardi kompetentsidega) viimase viie aasta jooksul.

Esitatavad dokumendid on:
a) vormikohane avaldus;
b) vormikohane tööandja(te) kinnitus vähemalt kolmeaastase erialases valdkonnas töötamise kohta viimase viie aasta jooksul;
c) maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta;
d) abivahendispetsialist, tase 5 taastõendamise puhul vormikohane täiendkoolitus(t)e aruanne, millele on lisatud 52 akadeemilise tunni ulatuses (sh 70-80% spetsialiseerumise valdkonnas ja 20-30% seotud teiste kutsestandardi kompetentsidega) koolituste läbimist tõendavate dokumentide koopiad või dokumendid tegevuse kohta koolitajana.

Taastõendamine toimub ainult esitatud dokumentide põhjal.

KONTAKTISIK

Anne-Mari Rebane, mobiil +372 58138018, e-post: avskutse@gmail.com