Abivahendi spetsialist

Eesti Tegevusterapeutide Liidu kui kutse andja õigused on lõppenud ja 04.12.2022 seisuga oodatakse vastust kas saadakse uuesti kutse andja õigused või mitte. 

 

Sotsiaalhoolekande Kutsenõukogu andis Eesti Tegevusterapeutide Liidule abivahendi spetsialist kutsete (tase 4 ja tase 5) kutse andmise õiguse 03.11.2017.a. koosolekul otsusega nr 5.1 kehtivusega kuni 02.11.2022.

Abivahendi spetsialist, tase 4 kutsestandard (kehtiv kuni 17.11.2023) on leitav siit: https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/Standardid/vaata/10991180 

Abivahendi spetsialist, tase 5 kutsestandard (kehtiv kuni 08.11.2023) on leitav siit: https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/Standardid/vaata/10715558

Kutse taotlemise tasud on leitavad siit: https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/KAO/vaata/10469928#komp_tasud

Abivahendi spetsialisti kutsete kutsekomisjon:

Janar Vaik MTÜ Jumalalaegas esimees
Ida Joao-Hussar Eesti Tegevusterapeutide Liit aseesimees
Tauno Asuja Eesti Puuetega Inimeste Koda liige
Bret Schär Sotsiaalkindlustusamet liige
Ligita Haavik Tervise Abi liige

Abivahendi spetsialist, tase 4 kutse hindamiskomisjon: 

  • Annika Kiik
  • Marju Johanson
  • Aili Lopman
  • Hille Maas
  • Liina Valdmann
  • Merlin Veinberg
  • Kairi Lees (varuliige)

 

KUTSE ANDMISE VOORUD

Abivahendi spetsialist, tase 4 ja tase 5 kutse andmise ja taastõendamise voorud (toimuvad samaaegselt):

  • XII vooru kutse taotlemine toimub 2022. aasta kevad/suvi Tartus (kuupäev täpsustamisel).
  • XIII vooru kutse taotlemine toimub 2022. aasta sügisel Tallinnas.

Kõige värskemat infot voorude kohta saab siit: https://docs.google.com/spreadsheets/d/151xOjSXvsFer3HNhJRhV46WFBJ07R-iQ1UbMc6cqks4

 

KUTSE TAOTLEMINE 

Kutse andmine toimub vastavalt kutse andmise korrale (https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/KAO_Fail/downloadFile/10669546) ja hindamisstandardile (tase 4, tase 5). Kutse taotleja esitab kõik dokumendid Moodle keskkonnas: https://moodle.hitsa.ee/course/view.php?id=23736.

Moodle keskkonnas oleva täpsema info nägemiseks (hindamisstandard, dokumentide vormid) piisab keskkonda külalisena sisse logimisest (vt joonis 1), dokumentide esitamiseks tuleb logida sisse olemasolevaga või luua uus kasutaja ning end konkreetsele kutse taotlemise kursusele registreerida (vt täpsemat juhist Moodle keskkonnas).

Pildil on Harno Moodle sisselogimise leht. Punane ring on tõmmatud ümber kasti Logi sisse külalisena.
Joonis 1. Moodlesse külalisena sisse logimine

 

Esitatud dokumentidest peavad olema digiallkirjastatud avaldus taotleja ning tööandja tõend tööandja poolt. Juhul kui dokumentide vastuvõtu ajal esitatud dokumentides on puudujääke siis antakse taotlejale täiendav aeg puuduste kõrvaldamiseks. Kõik kutse taotlejad, kelle dokumendid vastavad kutse taotlemise eeltingimustele, lastakse kutse eksamile.      

Kutse abivahendi spetsialist, tase 4

Taotlemise eeltingimused on:

a) taotleja on läbinud erialase vastava taseme kutseõppe õppekava

või

a) taotlejal on omandatud vähemalt põhiharidus
b) kutseoskused on omandatud töö käigus.

Taotlemiseks esitatavad dokumendid on:
a) vormikohane avaldus;
b) vähemalt põhihariduse või olemasolu korral abivahendi spetsialisti kutseõppe läbimist tõendava dokumendi koopia;
c) vormikohane tööandja(te) kinnitus kutsealase töökogemuse kohta viimase viie aasta jooksul juhul, kui kutset taotletakse töö käigus omandatud kutseoskuste põhjal;
d) maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.

Hindamismeetodid on:
a) kirjalik test.

Kutse abivahendi spetsialist, tase 4 kutseõppe tasemeõppe lõpetajate kutseeksami läbiviimise vorm on teoreetiline eksam.

Kutse abivahendi spetsialist, tase 5

Taotlemise eeltingimused on:
a) taotlejal on vähemalt keskharidus;
b) kutseoskused on omandatud töö käigus;
c) taotleja on läbinud erialase täienduskoolituse või tegutseb koolitajana või on avaldanud  publikatsioone/õppematerjale vähemalt kolme (3) EAP (72 akadeemilist tundi) ulatuses viimase viie aasta jooksul. 

Taotlemiseks esitatavad dokumendid on:
a) vormikohane avaldus;
b) vähemalt keskhariduse läbimist tõendava dokumendi koopia;
c) vormikohane täiendkoolitus(t)e aruanne, millele on lisatud koolituste läbimist tõendavate dokumentide koopiad või dokumendid tegevuse kohta koolitajana või avaldatud publikatsioonid või õppematerjalid;
d) vormikohane tööandja(te) kinnitus vähemalt aastase kutsealase töökogemuse kohta viimase viie aasta jooksul;
e) maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta;
f) vormikohane juhtumi analüüs.

Hindamismeetodid on:
1. kirjalik test;
2. intervjuu.

KUTSETE TAASTÕENDAMINE

Taastõendamise eeltingimused on:
a) vähemalt kolmeaastane erialase töö kogemus vähemalt 0,5 koormusega täistööajast viimase viie aasta jooksul;
b) abivahendi spetsialist, tase 5 taastaotleja on viimase viie aasta jooksul täiendanud ennast erialaselt (igas taastõendatavas spetsialiseerumise valdkonnas) vähemalt 2 EAP (56 akadeemilist tundi) ulatuses.

Esitatavad dokumendid on:
a) vormikohane avaldus;
b) vormikohane tööandja kinnitus erialases valdkonnas töötamise kohta;
c) maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta;
d) varasemat kutsekvalifikatsiooni tõendava dokumendi koopia, mille kehtivuse lõpust pole möödunud rohkem kui 12 kuud;
e) abivahendi spetsialist, tase 5 taastõendamise puhul täiendkoolituste aruanne ja täiendkoolitus(t)e läbimist tõendava(te) dokumendi(te) koopia(d).

Taastõendamise hindamine toimub ainult esitatud dokumentide põhjal.

KONTAKTISIK

Anne-Mari Rebane, mobiil +372 58138018, e-post: avskutse@gmail.com