Abivahendi spetsialist

Sotsiaalhoolekande Kutsenõukogu andis Eesti Tegevusterapeutide Liidule abivahendi spetsialist kutsete (tase 4 ja tase 5) kutse andmise õiguse 03.11.2017.a. koosolekul otsusega nr 5.1 kehtivusega kuni 02.11.2022. Kutse andmise õigust pikendati 01. detsember 2022.a. koosoleku otsusega nr 1.1. kehtivusega kuni 30.11.2027.

Abivahendi spetsialist, tase 4 kutsestandard (kehtib kuni 17.11.2023) on leitav siit: https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/Standardid/vaata/10991180 

Abivahendi spetsialist, tase 5 kutsestandard (kehtib kuni 08.11.2023) on leitav siit: https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/Standardid/vaata/10715558

Kutse taotlemise tasud on leitavad siit: https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/KAO/vaata/10469928#komp_tasud

Abivahendi spetsialisti kutsete kutsekomisjon:

1.1 Anne-Mari Rebane, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
1.2 Bret Schär, Sotsiaalkindlustusamet
1.3 Hille Maas, Töötukassa
1.4 Ida Joao-Hussar, Eesti Tegevusterapeutide Liit
1.5 Janar Vaik, MTÜ Jumalalaegas
1.6 Kadri Lemberg, Invaru
1.7 Ligita Haavik, Tervise Abi
1.8 Tauno Asuja, Eesti Puuetega Inimeste Koda
1.9 Ülle Poljakova, ITAK

Abivahendi spetsialist, tase 4: Hindamiskomisjon koosneb kolmest liikmest ning moodustatakse järgnevatest inimestest: Annika Kiik, Marju Johanson, Aili Lopman, Hille Maas, Liina Valdmann, Mare Toompuu.
Abivahendi spetsialist, tase 5:  Hindamiskomisjon on kolmeliikmeline ja moodustatakse järgnevatest isikutest: Hille Maas, Kairi Lees, Annika Kiik või Mare Toompuu.

 

KUTSE ANDMISE VOORUD

Abivahendi spetsialist, tase 4 ja tase 5 kutse andmise ja taastõendamise voorud (toimuvad samaaegselt):

  • II voor:  Dokumentide vastuvõtt 21.08-21.09.2023 kell 23.59, eksami toimumine 40.nädalal (02.10-06.10) Tallinnas (vajadusel ka Tartus kui on piisavalt soovijaid).
  • III voor: Dokumentide vastuvõtt 01.03-07.04.2024, eksam 17.nädalal (22.04-26.04). Eksam toimub Tallinnas, vähemalt 3 isiku olemasolul ka Tartus.
  • IV voor: Dokumentide vastuvõtt 09.09-13.10.2024, eksam 44.nädalal (28.10-01.11). Eksam toimub Tallinnas, vähemalt 3 isiku olemasolul ka Tartus.

KUTSE TAOTLEMINE 

Kutse andmine toimub vastavalt kutse andmise korrale (https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/KAO/vaata/10469928#kao_fail) ja hindamisstandardile (tegemisel). Kutse taotleja esitab kõik dokumendid Moodle keskkonnas: https://moodle.edu.ee/course/view.php?id=23736.

Moodle keskkonnas oleva täpsema info nägemiseks (hindamisstandard, dokumentide vormid) piisab keskkonda külalisena sisse logimisest (vt joonis 1), dokumentide esitamiseks tuleb logida sisse olemasolevaga või luua uus kasutaja ning end konkreetsele kutse taotlemise kursusele registreerida (vt täpsemat juhist Moodle keskkonnas).

Joonis 1. Moodle keskkonda külalisena sisse logimine

Esitatud dokumentidest peavad olema digiallkirjastatud avaldus taotleja ning tööandja tõend tööandja poolt. Juhul kui dokumentide vastuvõtu ajal esitatud dokumentides on puudujääke siis antakse taotlejale täiendav aeg puuduste kõrvaldamiseks. Kõik kutse taotlejad, kelle dokumendid vastavad kutse taotlemise eeltingimustele, lastakse kutse eksamile.      

Kutse abivahendi spetsialist, tase 4

Taotlemise eeltingimused on:
a) taotleja on läbinud erialase vastava taseme kutseõppe õppekava
või
b) taotlejal on vähemalt põhiharidus ja kutseoskused on omandatud töö käigus.

Taotlemiseks esitatavad dokumendid on:
a) vormikohane avaldus;
b) vähemalt põhihariduse või olemasolu korral abivahendi spetsialisti kutseõppe läbimist tõendava dokumendi koopia;
c) vähemalt eesti keele B1 taset tõendav dokument;
d) vormikohane tööandja(te) kinnitus kutsealase töökogemuse kohta viimase viie aasta jooksul juhul, kui kutset taotletakse töö käigus omandatud kutseoskuste põhjal;
d) maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta;

Hindamismeetodid on:
a) kirjalik test.

Kutse abivahendi spetsialist, tase 5

Taotlemise eeltingimused on:
a) taotlejal on vähemalt keskharidus;
b) kutseoskused on omandatud töö käigus;
c) taotleja on läbinud erialaseid täienduskoolitusi või tegutseb koolitajana või on avaldanud publikatsioone/ õppematerjale vähemalt 78 akadeemilise tunni ulatuses (sh 70-80% spetsialiseerumise valdkonnas ja 20-30% seotud teiste kompetentsidega) viimase viie aasta jooksul.

Taotlemiseks esitatavad dokumendid on:
a) vormikohane avaldus;
b) vähemalt keskharidust tõendava dokumendi koopia;
c) vähemalt eesti keele B2 taset tõendav dokument;
d) vormikohane täiendkoolitus(t)e aruanne, millele on lisatud igas tõendatavas spetsialiseerumise valdkonnas viimase viie aasta jooksul vähemalt 78 akadeemilise tunni ulatuses (sh 70-80% spetsialiseerumise valdkonnas ja 20-30% seotud teiste kompetentsidega) koolituste läbimist tõendavate dokumentide koopiad või dokumendid tegevuse kohta koolitajana või avaldatud publikatsioonid või õppematerjalid;
d) vormikohane tööandja(te) kinnitus vähemalt aastase kutsealase töökogemuse kohta viimase viie aasta jooksul;
e) maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta;
f) vormikohane juhtumi analüüs.

Hindamismeetodid on:
1. kirjalik test;
2. intervjuu.

KUTSETE TAASTÕENDAMINE

Taastõendamise eeltingimused on:
a) taastõendatava taseme kutsetunnistuse olemasolu, mille kehtivuse lõpust ei ole möödunud rohkem kui 8 kuud;
b) vähemalt kolmeaastane erialase töö kogemus viimase viie aasta jooksul;
c) abivahendi spetsialist, tase 5 taastõendamisel erialase täienduskoolituse läbimine või tegevus koolitajana või avaldatud publikatsioonid/ õppematerjalid vähemalt 52 akadeemilise tunni ulatuses viimase viie aasta jooksul.

Esitatavad dokumendid on:
a) vormikohane avaldus;
b) vormikohane tööandja(te) kinnitus erialases valdkonnas töötamise kohta;
c) maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta;
d) abivahendi spetsialist, tase 5 taastõendamise puhul vormikohane täiendkoolitus(t)e aruanne, millele on lisatud koolituste läbimist tõendavate dokumentide koopiad või dokumendid tegevuse kohta koolitajana või avaldatud publikatsioonid või õppematerjalid.

Taastõendamise hindamine toimub ainult esitatud dokumentide põhjal.

KONTAKTISIK

Anne-Mari Rebane, mobiil +372 58138018, e-post: avskutse@gmail.com