Tudengiprojektide rahastuse statuut

 

1. Üldsätted
1.1 Projektikonkurss toetab Eesti Tegevusterapeutide Liidu strateegilisi eesmärke, ennekõike seoses tegevusteraapia eriala edendamise ja ühiskondliku teadlikkuse tõstmisega.
1.2 Toetuste andmine toimub avaliku konkursi korras üks kord aastas või kuni eelarve mahu täitumiseni.
1.3 Konkursi kuulutab välja Eesti Tegevusterapeutide Liidu juhatus iga aasta märtsis ning võimalusel oktoobris.

2. Nõuded projektile
2.1 Projekt võib olla alanud enne rahastuse avalduse esitamist.
2.2 Projekt tuleb läbi viia ühe aasta jooksul rahastuse otsuse saamise kuupäevast.
2.3 Projekt ei riku Eesti Tegevusterapeutide Liidu eetikakoodeksit.
2.4 Projekt toetab Eesti Tegevusterapeutide Liidu strateegilisi eesmärke.
2.5 Projekti tegevuste hulka kuuluvad näiteks:
2.5.1 Osalemine erialaga seotud üritustel, sealhulgas koolitustel ja külastustel, mille põhjal luuakse infomaterjal või tehakse esitlus tudengite seas ja/või Liidu liikmetele;
2.5.2 Eriala tutvustamine avalikel üritustel;
2.5.3 Erialaga seotud ürituste korraldamine ja läbiviimine;
2.5.4 Erialaga seotud infomaterjalide koostamine erinevates formaatides ning nende levitamine trükitult ja/või sotsiaalmeedias;
2.5.5 Erialaga seotud hindamisvahendite, -mõõdikute tõlge ja/kohandamine Eesti konteksti;
2.5.6 Erialaga seotud teraapiavahendite loomine.

3. Rahastamise kriteeriumid
3.1 Rahastust kasutatakse otseste kulude jaoks, sealhulgas teenuste kasutamise või üritusel osalemise kulud.
3.2 Aastas jagatav projektide rahastamise summa on välja toodud Eesti Tegevusterapeutide Liidu iga aastases eelarves tudengite projektid kulureal. Tudengite projektide fondi kantakse iga aasta 50% tudengite poolt makstud liikmemaksudest.
3.3 Rahastus antakse taotlejale arve(te) esitamise alusel.

4. Nõuded taotluse esitajale
4.1 Õpib tegevusterapeudi õppekaval Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis.
4.2 Taotleja on Eesti Tegevusterapeutide Liidu liige.
4.2 Taotlejal puuduvad õppevõlgnevused ning Eesti Tegevusterapeutide Liidu liikmemaksu võlgnevused.
4.3 Taotleja on tudengina projektijuhi rollis.
4.4 Taotleja võib tegevuste elluviimiseks kaasata partnereid avalikust ja erasektorist.
4.5 Taotleja peab olema võimeline esitatud projekti ellu viima, omades vastavat kompetentsi, ressursse või kaasates selleks koostööpartnereid.

5. Nõuded taotluse esitamiseks ja vormistamiseks
5.1 Taotleja esitab 500-800 sõnalise avalduse, mis on vormistatud kasutades järgnevaid alapealkirju:
a) Projekti nimi;
b) Projekti teostaja(d) ja osalised;
c) Projekti hetkeline seis ja ajaline plaan;
d) Projekti läbiviimise kirjeldus ja oodatud tulemus, sealhulgas kasu erialale ning tegevusteraapia teenuste kasutajatele (vähemalt 350 sõna);
e) Projekti eelarve ja rahastusallikad, täpsustusega Eesti Tegevusterapeutide Liidu rahastuse kasutamise kohta;
f) Projekt toetab Eesti Tegevusterapeutide Liidu strateegilisi eesmärke järgmiselt.
5.2 Avaldus võib olla vormistatud doc. või pdf. failina.
5.3 Taotleja saadab avalduse Eesti Tegevusterapeutide Liidule (tegevusteraapia@gmail.com).

6. Taotlus hindamine
6.1 Hindamiskomisjoni kuuluvad esindajad Eesti Tegevusterapeutide Liidu juhatusest, revisjonikomisjonist ning Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolist.
6.2 Komisjon hindab taotluses esitatud projekti vastavust rahastamise kriteeriumitele.
6.3 Eesti Tegevusterapeutide Liidu juhatus annab taotlejale hindamiskomisjoni otsusest teada e-kirja teel.
6.4 Kui projektikonkurssile on konkureerivaid taotlejaid, lisandub vestlus komisjoniga.

Kinnitatud 06.02.2024, Eesti Tegevusterapeutide Liidu juhatuse koosolekul